Quattro Formaggi

(pom., mozz., emmenthal, pecorino, fontina, gorgonzola)